Graffiti ที่ เมืองลพบุรี


ในอดีต ลพบุรี มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม การค้า การปกครอง และการฑูต

ปัจจุบันวิถีชีวิตของผู้คนในลพบุรี

เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของเมืองอย่างช้าๆ

รวมถึงทัศนะและมุมมองของคนรุ่นใหม่

จากเดิมที่มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมของอาณาจักรละโว้

จนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระนารยณ์มหาราช

ทั้งการร่ายรำ การแต่งกาย และวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต

คนรุ่นใหม่หลายคนมีความคิดสร้างสรรค์ มุมมอง

และจิตนาการต่อเมืองลพบุรี ต่างไปจากเดิม

ก่อให้เกิดความร่วมมือของศิลปินในลพบุรี

ที่อยากจะสะท้อนภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ของลพบุรี

ในมุมมองที่ไม่เหมือนที่ผ่านมมา

โดยใช้การสื่อสารผ่ายลายเส้น สีสัน ภาพวาด และสีสเปย์

บนกำแพงหรือผนัง ที่เรียกว่า Graffiti

เป็นการนำเอาจุดเด่น ทั้งด้านวัฒนธรรม วรรณกรรม

แหล่งท่องเที่ยว และแนวคิดสมัยใหม่

ถ่ายทอดลงบนกำแพงของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน

ผลงานที่ออกมาเป็นการผสมผสานศิลปะวัฒนธรรม

มุมองต่อจังหวัดลพบุรี และแนวคิดไร้ขอบเขตของศิลปิน

ถ่ายทอดออกมาเป็น Graffiti ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร