Peace Corps of 

the United States/Thailand 

Dr. Howard William ผู้อำนวยการหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย   (Peace Corps of the United States/Thailand)  นำอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 129

ภายใต้โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา Teacher Collaboration and Community Service (TCCS) และโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา Youth in Development (YinD) จำนวน 68 คน และเจ้าหน้าที่ 29 คน

เข้าคารวะ และแนะนำตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ก่อนลงพื้นที่เพื่อฝึกอบรมเตรียมความพร้อมแก่อาสาสมัครในเขตอำเภอค่ายบางระจัน และอำเภอท่าช้าง โดยอาสาสมัครจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวไทย ระหว่างวันที่ 9 มกราคม  - 22 มีนาคม 2560 

Teacher Collaboration and Community Service (TCCS)

เน้นรูปแบบการใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในระดับประถมศึกษา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการริเริ่มการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจะปฏิบัติงานในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวางรากฐาน

การปฏิรูปการสอน และอาสาสมัครยังร่วมงานกับปัจเจกบุคคลและกลุ่มในชุมชนเพื่อออกแบบ วางแผน

และจัดทำโครงการริเริ่มที่หลากหลาย ซึ่งสนับสนุนการจัดลำดับความสำคัญของชุมชน

SNU_9554
SNU_9554
press to zoom
SNU_9520
SNU_9520
press to zoom
SNU_9583
SNU_9583
press to zoom
SNU_9517
SNU_9517
press to zoom
SNU_9560
SNU_9560
press to zoom
SNU_9596
SNU_9596
press to zoom

Youth in Development (YinD)

เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างข้อผูกพันกับเยาวชนไทยในการสร้างความเข้มแข็งเพื่อการข้ามผ่านไปสู่วัยผู้ใหญ่ โดยอาสาสมัครจะทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเยาวชน

ทั้งในโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นการสร้างเยาวชนที่มึสุขภาพที่ดีขึ้นและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลทางบวกให้กับสังคมโดยรวมผ่านการส่งเสริมการใช้ชีวิตประจำวันและทักษะการใช้ชีวิตที่มีสุขอนามัย และการเตรียมความพร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงานและการเป็นพลเมืองที่มีข้อผูกพัน

SNU_9601
SNU_9561
SNU_9523
SNU_9527
SNU_9562
SNU_9534
SNU_9572
SNU_9594
SNU_9518
SNU_9530
SNU_9597
SNU_9577
SNU_9533
SNU_9598
SNU_9531
SNU_9537
SNU_9515
SNU_9552
SNU_9529
SNU_9521
SNU_9513
SNU_9526
SNU_9649
SNU_9646
SNU_9644
SNU_9665
SNU_9648
SNU_9659
SNU_9653
SNU_9662