การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

ประจำปี 2561

พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2561

ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ

ความพร้อมของหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน และหน่วยสนับสนุนการรบ รวมทั้งประเมินขีดความสามารถในการใช้อาวุธของรักบิน จลอดจนประเมินการปฏิบัติภารกิจของนักบิน

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน และหน่วย โดยจะนำผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการฝึกและการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

โดยจัดให้มีการแข่งขันในปีนี้ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ การแข่งขันการบินประกอบกำลังเป็น Package ในภารกิจการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด

การนำอาวุธต่อสู่อากาศยานของกองทัพบกเข้าร่วมการแข่งขัน และการนำเครื่องบินขับ

ไล่กริพเพนเข้าร่วมการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ 


Image, video, trademarks and logos displayed on this site, including Chatimage®, the Siamnewsupdate logo is trademarks of Siamnewsupdate. Copyright © 20016-2020 Siamnewsupdate.