เลี้ยงหมา-แมว งานเข้า

ใครเลี้ยงต้องขึ้นทะเบียน

20181006_132047.jpg
20180908_093026.jpg

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. เป็นการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน และกำหนดโทษสำหรับความผิดของเจ้าของสัตว์เลี้ยงผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น

20180908_093601.jpg

หากไม่ดำเนินการตามกฏหมาย เมื่อกฏหมายมีผลบังคับใช้

เจ้าพนักงานท้องถิ่น (อปท.) มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ ไม่เกิน 25,000 บาท

และรายได้จากการเปรียบเทียบปรับจะเป็นรายได้ของท้องถิ่น